sajaro informacia

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

კორექტირებული გეგმა – 28 იანვარი

კორექტირებული გეგმა – 28 მარტი

კორექტირებული გეგმა – 1 ივლისი

კორექტირებული გეგმა – 7 აგვისტო

წლიური გეგმა

2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (IV კვარტალი)

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (I კვარტლის მდგომარეობით)

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (II კვარტლის მდგომარეობით)

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (III კვარტლის მდგომარეობით)

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (IV კვარტლის მდგომარეობით)

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (I კვარტლის მდგომარეობით)

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (II კვარტლის მდგომარეობით)

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (III კვარტლის მდგომარეობით)

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (IV კვარტლის მდგომარეობით)

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (I კვარტლის მდგომარეობით).pdf

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (II კვარტლის მდგომარეობით)

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (III კვარტლის მდგომარეობით)

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (IV კვარტლის მდგომარეობით)

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (I კვარტლის მდგომარეობით)

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (II კვარტლის მდგომარეობით)

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (III კვარტლის მდგომარეობით)

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (IV კვარტლის მდგომარეობით)

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (I კვარტლის მდგომარეობით)

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (II კვარტლის მდგომარეობით)

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (III კვარტლის მდგომარეობით)

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (IV კვარტლის მდგომარეობით)

2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (I კვარტლის მდგომარეობით)

2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (II კვარტლის მდგომარეობით)

2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (III კვარტლის მდგომარეობით)

2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (IV კვარტლის მდგომარეობით)

2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (I კვარტლის მდგომარეობით)