• შშმ პირებზე ადაპტირება
  • weather
  • weather

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

  • eng

საჯარო ინფორმაცია

1. 2016 წლის 22 დეკემბერს, ს/25 ბრძანების საფუძველზე, სსიპ ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური\"-ს მიერ, საქართველოს მთავრობის, 2010 წლის 22 მარტის, N 82 დადგენილებით დამტკიცებული, საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და საკონსულო დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზირებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის, „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29-ე მუხლის, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის N 1-1/939 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური“-ს დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ და „რ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე, სამსახურის დირექტორის, 2016 წლის 21 ოქტომბრის, Nს/19 ბრძანებით ჩამოწერილი, სამსახურის ბალანსზე რიცხული ამორტიზირებული და გამოუყენებელი ძირითადი აქტივები, მოძრავი ქონება და გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები განსაკარგავად გადაცემული იქნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის. (დანართი N 1)

 

 

 

© ყველა უფლება დაცულია, “ჰიდროლოგიური სამსახური

შშმ პირებზე ადაპტირება