• შშმ პირებზე ადაპტირება
  • ფოთი weather17◦
  • ბათუმი weather20◦

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

  • eng

საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ონფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირები: 

 

სამსახურის დირექტორის მოადგილე: ნინო წულაია

ელექტრონული ფოსტა: n.tsulaia@hydrography.ge

სამსახურის ტელეფონის ნომერი: (0493) 27–49–98; შიდა ნომერი –102

 

სამსახურის ქსელური და სისტემური უზრუნველყოფის სპეციალისტი: მერაბ შაგიძე

სამსახურის ელექტრონული ფოსტა: m.shagidze@hydrography.ge

სამსახურის ტელეფონის ნომერი: (0493) 27–49–98; შიდა ნომერი –105

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2015 წლის პირველ კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2015 წლის პირველ კვარტლში ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა განცხადება, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა.

საჯარო მომსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევას და შესაბამისად პასუხისმგებელი პირებისათვის დისციპლინარული სახდელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2015 წლის მეორე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2015 წლის მეორე კვარტლში ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე განცხადება არ შემოსულა

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2015 წლის მესამეკვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2015 წლის მესამე კვარტლში ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა განცხადება.

შემოსული განცხადებებიდან ოთხივე მოთხოვნა დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2015 წლის მეოთხე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2015 წლის მეოთხე კვარტლში ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა 1 განცხადება.

შემოსული განცხადება დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2016 წლისპირველ კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2016 წლის პირველ კვარტლში ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე  შემოვიდა 2 განცხადება.

შემოსული განცხადებებიდან ორივე მოთხოვნა დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2016 წლის მეორე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 2016 წლის მეორე კვარტლში ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე მოთხოვნა არ შემოსულა. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2016 წლის მესამე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2016 წლის მესამე კვარტლში ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა განცხადება.

შემოსული სამივე განცხადება დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა.

საჯარო მომსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევას და შესაბამისად პასუხისმგებელი პირებისათვის დისციპლინარული სახდელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2016 წლის მეოთხე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2016 წლის მეოთხე კვარტლში ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა განცხადება.

შემოსული განცხადება დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა.

საჯარო მომსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევას და შესაბამისად პასუხისმგებელი პირებისათვის დისციპლინარული სახდელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2017 წლის პირველ კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2017 წლის პირველ კვარტლში ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა განცხადება.

შემოსული განცხადებები დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა.

საჯარო მომსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევას და შესაბამისად პასუხისმგებელი პირებისათვის დისციპლინარული სახდელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37 და მე40 მუხლის შესაბამისად

2017 წელისმე-3 კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2017 წლის მე-3 კვარტალში ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა განცხადება.

შემოსული განცხადებებიდან  სამივე  მოთხოვნა დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა.საჯარო მომსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევას და შესაბამისად პასუხისმგებელი

პირებისათვის დისციპლინარული სახდელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2018 წლის პირველ კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2018 წლის პირველ კვარტლში, ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა 3 (სამი) განცხადება.

შემოსული განცხადებები დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა.

საჯარო მომსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევას და შესაბამისად პასუხისმგებელი პირებისათვის დისციპლინარული სახდელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2018 წლის მეორე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2018 წლის მეორე კვარტლში, ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა (ორი) განცხადება.

შემოსული განცხადებები დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა.

საჯარო მომსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევას და შესაბამისად პასუხისმგებელი პირებისათვის დისციპლინარული სახდელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2018 წლის მესამე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2018 წლის მესამე კვარტლში, ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა (სამი) განცხადება.

შემოსული განცხადებები დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა.

საჯარო მომსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევას და შესაბამისად პასუხისმგებელი პირებისათვის დისციპლინარული სახდელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2018 წლის მეოთხე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 2018 წლის მეოთხე კვარტლში, ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა (ორი) განცხადება.

შემოსული განცხადებები დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა.

საჯარო მომსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევას და შესაბამისად პასუხისმგებელი პირებისათვის დისციპლინარული სახდელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2019 წლის პირველ კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2019 წლის პირველ კვარტლში, ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა (სამი) განცხადება.

შემოსული განცხადებები დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა.

საჯარო მომსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევას და შესაბამისად პასუხისმგებელი პირებისათვის დისციპლინარული სახდელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანგარიში

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2019 წლის მესამე  კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2019 წლის მესამე კვარტლში ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა (ერთი) განცხადება.

შემოსული განცხადება დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა.

საჯარო მომსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევას და შესაბამისად პასუხისმგებელი პირებისათვის დისციპლინარული სახდელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ანგარიში

საქართველოსზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2020 წლის პირველ კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2020 წლის პირველ კვარტლში ს.ს.ი.პ. „საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა (სამი) განცხადება.

შემოსული განცხადება დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა.

საჯარო მომსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევას და შესაბამისად პასუხისმგებელი პირებისათვის დისციპლინარული სახდელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე40 მუხლის შესაბამისად

2020 წლის მესამე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2020 წლის მესამე კვარტალში ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა (ერთი) განცხადება.

შემოსული განცხადება დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა.

საჯარო მომსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევას და შესაბამისად პასუხისმგებელი პირებისათვის დისციპლინარული სახდელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 37– და მე–40 მუხლის შესაბამისად

2020 წლის მეოთხე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

2020 წლის მეოთხე  კვარტლში ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე შემოვიდა სულ (შვიდი) განცხადება.

შემოსული განცხადებები დაკმაყოფილდა.

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა ს.ს.სი.პ. ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში“ არ შემოსულა.

საანგარიშო  პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა.

საჯარო მომსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევას და შესაბამისად პასუხისმგებელი პირებისათვის დისციპლინარული სახდელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

© ყველა უფლება დაცულია, “ჰიდროლოგიური სამსახური

შშმ პირებზე ადაპტირება